Сертифициращо обучение за медиатори

»
»
Сертифициращо обучение за медиатори
11 Април- 26 Април 2018 г.
Ниво 1: 11, 12, 13 Април | Ниво 2: 24, 25, 26 Април

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, участие в 5 симулирани медиации (изискват се минимум 3), теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация, в следствие на прекия ни опит от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания, Германия, Италия.

Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ?

Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации, да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация;

В КУРСА ЩЕ НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА:

- Конфликта и способи за разрешаване на спорове;
- Процедурата по медиация- предимства, етапи, участници, видове;
- Правна рамка на медиацията в България и в Европа;
- Центрове за медиация;
- Процедура по препращане към медиация от съда.

ЩЕ ОВЛАДЕЕТЕ:

- Умения да управлявате конфликти;
- Основните комуникативни умения и медиаторски техники;
- Водене на преговори, основани на интереси;
- Своето поведение, като медиатор;
- Справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;
- Изготвянето на спогодба.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО?

След успешното завършване на обучението, вие ще получите удостоверение за медиатор. Придобивате и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

За да завършите успешно обучението е необходимо:
- Присъствието Ви на най-малко 80% от всички часове в обучението или най-малко 5 от 6 дни;
- Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите преди да се запишете, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

КОИ СМЕ НИЕ

Курсът се организира от Център за обучение на медиатори „Итера Академи“ към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и Център за разрешаване на спорове.
И двете партньорски организации са одобрени от Министерството на правосъдието.

Oбучителите ни по медиация са едни от първите сертифицирани медиатори в България- повече от 10 години опит. Oбучили са повече от половината сертифицираните медиатори в България. Изпълнявали са проекти, които са финансирани директно от Европейската комисия.

Обучителите ни поддържат международни контакти с медиаторски организации от Европа, което ни дава възможност да съобразяваме своите програми с добрите практики и приоритетни политики на Европейския съюз.

НАШИТЕ ОБУЧИТЕЛИ

Албена Комитова, Севдалина Александрова, Лиляна Савова, Венета Иванова

Албена Комитова и Севдалина Александрова имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард. Участвали са в изработването на ЗИД на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му. Участвали са в създаването и развитието на първите в България центрове за търговска медиация (2005г.), и на първия успешен съдебен център за спогодби и медиация при Софийски Районен и Софийски градски съд.

В екипа ни участват и гостуващи лектори по конкретни теми.

Провеждани са сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти, вкл. обучения за: сертифициране на медиатори, съдии по медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард), както и младши съдии и младши прокурори в Националния институт на правосъдието.

Трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, в международен екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран от Европейската комисия, (2012);

Надграждащи обучения за медиатори, специализирани обучения за преговори и разрешаване на конфликти, включително за адвокати, частни съдебни изпълнители, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:
- При заявяване на обучението /в пет дневен срок/- 200 лв;
- Остатъка от дължимата такса- не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

1. За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Формуляр за участие можете да изтеглите от интернет сайта www.itera.bg или да получите на Вашия e-mail като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: academy@itera-bg.com или office@itera-bg.com.

Формуляр със заявка за участие можете да изпратите на електронен адрес: academy@itera-bg.com.

След изпращане на заявката от ваша страна, на мейла ви ще получите проформа фактура, съдържаща необходимите данни, за да генерирате плащане.

За допълнителна информация: 052 609 178; 052 605 430; 0884 58 58 98;

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Банков превод
Плащането се извършва чрез банков превод на сумата, посочена в проформа факурата, която сме ви изпратили на електронния адрес след получаване на заявката от ваша страна.

Плащането следва да се извърши по следната банкова сметка в лева: „Итера Холдинг“ ЕООД, Банка: Алианц Банк България, IBAN: BG68BUIN95611000561851, BIC: BUINBGSF

В офисa на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера"
В офиса ни се приемат плащания в брой.
Адрес: гр. Варна, ул. „Славянска“ 12

Изтегли файлове
1522667314_Покана_за_Сертифициращо_обучение_за_медиатори.pdf
1522667320_ФОРМУЛЯР_ЗА_УЧАСТИЕ_В_ОБУЧЕНИЕ_ПО_МЕДИАЦИЯ.docx

Регистрирай се за участие