ЗА НАС


Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера" е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Регистриран е през 2007 г. под ф.д. № 2293 на Варненски окръжен съд. Булстат 148110728.

Института е създаден с цел:

- Да допринася за създаването на условия за развитие на медиацията в България;

- Да популяризира извънсъдебните способи за разрешаване на спорове;

- Да популяризира добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове;

- Да осъществява методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации;

- Да изгражда и подпомага партньорства на  различни нива;

- Да реализира медийни кампании;

- Да осъществява сътрудничество с публични национални и международни институции.

Института постига целите си със следните средства:

- Организира и провежда обучения, семинари и други;

- Предоставя консултации, извършва изследвания, анализи и други;

- Подготвя, издава и разпространява печатни и онлайн материали;

- Организира и провежда конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;

- Създава партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация и бизнес среди.

Структура

Към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове функционират следните центрове:

- Център за медиация „Итера“

- Център за обучение на медиатори „Итера Академи“

- Център за неформално обучение „Итера“